ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)
«ΝΟΜΙΚΗΣ (LLM)»
Ακαδημαϊκό Έτος 2017 - 2018

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νομικής (LLM) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση σε δύο συγκεκριμένες περιοχές του γνωστικού αντικειμένου της νομικής επιστήμης:

α) Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και
β) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη,


τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε κατόχους πτυχίου Νομικής ή συναφούς τίτλου σπουδών, καθώς επίσης και σε άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε τομείς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη (βλ. δικηγορικό επάγγελμα, δικαστικό σώμα, νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς, Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί, διπλωματικό σώμα).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμβάθυνση σε εξειδικευμένους τομείς της νομικής επιστήμης οι οποίοι έχουν σημαντική θεωρητική και πρακτική σημασία και η κατανόηση της νομικής μέσα σε ένα συγκριτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, ως αυτό έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναδεικνύεται η φύση και η λειτουργία του εθνικού δικαίου μέσα από την πρόσμειξή του και τον αλληλοεπηρεασμό του με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο το δίκαιο ερμηνεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη, με ιδιαίτερη μελέτη τόσο των θεωρητικών παραμέτρων και διαμαχών, όσο και της πρακτικής εφαρμογής της γνώσης στην αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων.

Ειδικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Νομική, τίθεται η βελτίωση της ικανότητας κατανόησης και εφαρμογής εξειδικευμένων πτυχών του δικαίου από τους εφαρμοστές του δικαίου σε οποιοδήποτε κλάδο και αν αυτοί βρίσκονται, δύο θεμελιώδεις παράμετροι που συντελούν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στον τομέα αυτό. Επιπλέον, επιδιώκεται η κατανόηση των προκλήσεων που παρουσιάζει η συμμετοχή ενός κράτους μέλους στην ΕΕ και στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως επίσης και των προκλήσεων που παρουσιάζει σήμερα το δίκαιο στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, είτε στον τομέα του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, είτε στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Το Πρόγραμμα προετοιμάζει τους νομικούς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτές με αποτελεσματικό τρόπο. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενδιατρίψουν στην έρευνα και την εφαρμογή μοντέλων και πρακτικών του δικαίου τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξειδικευθούν σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση και την εμπειρία τους στη νομική επιστήμη.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Νομικής προσφέρει με επιτυχία, με συμβατική μέθοδο διδασκαλίας, LLM στη Νομική με τις δύο προαναφερόμενες κατευθύνσεις, από το 2013.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε άτομα που στοχεύουν να εργαστούν σε τομείς και αντικείμενα που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη:

 • Δικηγορικό επάγγελμα, δικαστικό σώμα, νομικοί σύμβουλοι σε εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς,
 • Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς,
 • Μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί, διπλωματικό σώμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος, αναμένεται:

 • Να αναπτύξει γνώσεις για τις βασικές και απαραίτητες έννοιες, όρους, αρχές, μοντέλα και θεωρίες και να τις εφαρμόζει στη διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων στο γνωστικό πεδίο της Νομικής
 • Να αναπτύξει συγκεκριμένες θεωρίες και μοντέλα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων στο δίκαιο
 • Να αντιστοιχεί την εμπειρική με τη θεωρητική γνώση και να συζεύξει τις δύο προκειμένου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα
 • Να αναλύει και να αξιολογεί προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στο πεδίο της νομικής επιστήμης (εμπειρική και κανονιστική προσέγγιση)
 • Να αξιολογεί διαδικασίες που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων στη νομική επιστήμη
 • Να εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης στο ευρωπαϊκό και συγκριτικό δίκαιο
 • Να αναπτύξει ικανότητες στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων τα οποία πρέπει να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης
 • Να εφαρμόζει τα αναγκαία μέσα και δυνατότητες στην αντιμετώπιση προβλημάτων που θα έχουν εντοπιστεί
 • Να οικοδομήσει αναλυτικές και επικοινωνιακές ικανότητες στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό είναι σε κρατικό είτε σε υπερ-εθνικό επίπεδο
 • Να αποκτήσει διαχειριστικές ικανότητες σύμφωνα με τη διάρθρωση, λειτουργία και απαιτήσεις του νομικού επαγγέλματος
 • Να αποκτήσει εφόδια και δυνατότητες για συνεχή ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων
 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Μέρος της αξιολόγησης των μαθημάτων είναι οι τελικές εξετάσεις οι οποίες διεκπεραιώνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου και προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των φοιτητών στα εξεταστικά κέντρα. Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία μπορείτε να παρευρεθείτε για τις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων βρίσκονται στη Λευκωσία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να εισαχθούν φοιτητές για το Εαρινό ή Θερινό εξάμηνο. Ελάχιστα κριτήρια για την αποδοχή αιτήσεων εγγραφής στο Πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

 1. Ακαδημαϊκά προσόντα: Κατοχή προπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Νομική ή σε συναφή κλάδο
 2. Δύο Συστατικές Επιστολές (από πρόσωπο που γνωρίζει τον Αιτητή).
 3. Προσωπική Δήλωση: Μια επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του υποψηφίου, το βιογραφικό του, καθώς επίσης οι προσδοκίες του από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του
 4. Κριτήριο καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα: - Ολοκλήρωση του πτυχίου σε ίδρυμα στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας ήταν η αγγλική - TOEFL με βαθμό τουλάχιστον 500, GCSE O’ Level English Language με ελάχιστο βαθμό C ή IELTS με ελάχιστο βαθμό 5.5 - Proficiency (Cambridge, Michigan)
Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2017 τα ακόλουθα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, στο Email unic.greece@gmail.com:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής (επισυνάπτεται)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου - Προπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Νομική ή σε συναφή κλάδο. Η συνάφεια του πτυχίου με το αντικείμενο του Προγράμματος θα αξιολογηθεί αναλόγως
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες)
 • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
Σε περιπτώσεις υποψηφίων που εργάζονται ή έχουν εργαστεί κατά το παρελθόν, μπορεί η μία συστατική επιστολή να προέρχεται από ακαδημαϊκό καθηγητή και η δεύτερη από τον εργοδότη του υποψηφίου.
Για πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιολογητικά και τυχόν απορίες σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία καλό είναι να επικοινωνήσετε με το γραφείο Γενικής Αντιπροσώπευσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα 801 1000 709 (αστική χρέωση / μόνο από σταθερό) και 69720 89310 (από κινητό).

Μπορείτε να αποστείλετε το σκαναρισμένα απαιτούμενα έγγραφα μεγέθους έως 25 MB στο unic.greece@gmail.com . Εάν το μέγεθος των αρχείων είναι μεγαλύτερο από 25 ΜΒ, τότε θα αποστείλετε αντίστοιχο αριθμό emails.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι κατ’ ελάχιστον 18 μήνες.

Το πρόγραμμα παρέχεται πλήρως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία επιτρέπει τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη επαφή διδασκόντων φοιτητών. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.

Η έναρξη των μαθημάτων είναι το Φθινόπωρο του 2017 (Οκτώβριο 2017).

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες κτλ. Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 2.0. Παρά το γεγονός ότι με το βαθμό ‘D-‘ το μάθημα θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς, ο απαιτούμενος μέσος όρος είναι το ‘C’ για να επιτευχθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) 2.0.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECTS

ΚΥΚΛΟΣ Α: Κύρια Μαθήματα (ECTS 30)

30
MLAW-501DL Εφαρμογές Ευρωπαϊκού Δικαίου 10
MLAW-502DL Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική 10
MLAW-509DL Νομική Έρευνα και Μεθοδολογία 10

ΚΥΚΛΟΣ Β: Μαθήματα Επιλογής - Ευρωπαικό Δίκαιο Επιχειρήσεων (ECTS 60)

60
MLAW-511DL Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 10
MLAW-512DL Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 10
MLAW-513DL Δίκαιο Ανταγωνισμού 10
MLAW-514DL Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 10
MLAW-515DL Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 10
MLAW-516DL Δίκαιο Καταναλωτή και Ηλεκτρονικού Εμπορίου 10
MLAW-590DL Διπλωματική Εργασία 10

ΚΥΚΛΟΣ Γ: Μαθήματα Επιλογής - Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη (ECTS 60)

60
MLAW-531DL Ευρωπαϊκή και Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10
MLAW-532DL Ποινικό Δίκαιο και Κοινωνική Δικαιοσύνη 10
MLAW-533DL Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου 10
MLAW-534DL Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικά Δικαιώματα 10
MLAW-535DL Οικογενειακό Δίκαιο και Βιοηθική 10
MLAW-537DL Θεμελιώδη Δικαιώματα στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο 10
MLAW-538DL Δίκαιο Μετανάστευσης και Πολιτικές Ασύλου 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΟΜΙΚΗΣ (LLM)»

Η σελίδα φορτώνει. Παρακαλώ περιμένετε.